2018-2019 CPS Writers
 
Current Week | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
s
 
鄧晉寧
5A1 鄧晉寧
颶風襲港
黃園舜
5A1 黃園舜
颶風襲港
羅溢希
5A1 羅溢希
這一個中秋
鄧曜欣
5A1 鄧曜欣
颶風襲港
文英傑
5A1 文英傑
第一次參加排球比賽
 
 
李思樂
5A2 李思樂
我們的老師–陳老師
鄧可昕
5A2 鄧可昕
智能手機
潘灝宏
5A2 潘灝宏
我的老師
鄭定施
5A2 鄭定施
自我介紹
葉珈嘉
5A2 葉珈嘉
一個奇幻的旅程
 
 
鄺靖婷 田宇軒
5A3 鄺靖婷 田宇軒
我們的老師–李老師
王盈惠
5A3 王盈惠
記一件可怕的事
徐逸
5A3 徐 逸
我的第一個活動章
張鍵堯
5A3 張鍵堯
沒有朋友的小狐狸
王盈惠
5A3 王盈惠
定格動畫假
 
 
黃梓逸
5A4 黃梓逸
高年級運動會
黃梓逸
5A4 黃梓逸
手機演變
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver Wong
5A1 Wong Yuen Shun Oliver
Big Brother's Programme
Oliver Wong
5A1 Wong Yuen Shun Oliver
My Favourite Present
Ryan Lau
5A1 Lau Chi Ho Ryan
My Favourite Present
Chloe Lo
5A1 Lo Yat Yin Chloe
Chef
Jayden Tang
5A1 Tang Jayden
My Dream
Tsui Yu Him
5A1 Tsui Yu Him
Music Talk
Elizabeth Cheng
5A2 Cheng Ting Sze Elizabeth
Stray Dog
Elizabeth Cheng
5A2 Cheng Ting Sze Elizabeth
The Summer Break
Marcus To
5A2 To Kwan Yu Marcus
My New Classmate, Dan
Olivia Luo
5A3 Lau Hao Yi Olivia
Flag Day for Fund Raising
Boris Tin
5A3 Tin Yu Hin Boris
History of My Name
Marco Ma
5A4 Ma Wai Yip Marco
Being a Pet Owner
Andrea Chiu
5A4 Chiu Sin Ying Andrea
The Turtle and the Hare 2